Az oldalt az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

Felhasználási feltételek

A www.data.aosz.hu weblap
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az  nformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján az Autisták Országos Szövetsége (székhely: 1053 Budapest, Fejér György utca 10, Fővárosi Törvényszék általi nyilvántartási száma: 01-02-0000029, e-mail: data1@esoember.hu, Tf.: +36 1 354 1073); a továbbiakban „Adatkezelő”) a jelen tájékoztatást adja a data.aosz.hu weboldal (továbbiakban. Weboldal) a Felhasználók, mint a GDPR szerinti érintettek személyes adatai kezelésével összefüggésben.

A Weblap üzemeltetője és a személyes adatok kezelője a data.aosz.hu weboldal látogatása során:
Az adatkezelő neve: Autisták Országos Szövetsége
Képviselő: Kővári Edit elnök
Székhelye és postacíme: 1053 Budapest, Fejér György u. 10.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási száma: 01-02-0000029
E-mail címe: data1@esoember.hu
Telefonszáma: +36 1 354 1073
Adatvédelmi tisztviselő:
E-mail: data1@esoember.hu
TF.: +36 1 354 1073

A Weboldalra belépő, azon regisztráló, illetve a Weblapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Amennyiben ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, nem jogosult a Weboldal
használatára.

Általános fogalmak

1. „személyes adat”: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése  övőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és  technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján  hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló ésegyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

17. „Infotv”: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

18. „Pmt.”: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;

 

SÜTI KEZELÉS

A data.aosz.hu oldal a működése során sütiket használ. A HTTP-süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a www.data.aosz.hu szerver küld a Weboldal felületét használó webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik informaciókat gyűjthetnek a Felhasználókról és eszközeikről, megjegyezhetik a Felhasználók egyéni beállításait, megkönnyíthetik a Weboldal használatát, ill. minőségi felhasználási élményt nyújthatnak.

A sütiket maga a www.data.aosz.hu(webszerver) hozza létre a böngésző segítségével a Weboldalt látogató gépén, ahol azok – meghatározott ideig – egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. A sütik segítségével a Weboldalt látogató bizonyos tevékenysége nyomon követhető.

A sütiket több szempontból is lehet csoportosítani, vannak ideiglenes, vagy munkamenet sütik, melyek csak a felhasználó aktuális munkamenetéhez kapcsolódik, s a munkamenet végével automatikusan törlődnek. Az állandó
sütik hosszabb ideig tárolódnak a böngésző felhasználó gépén.

A www.data.aosz.hu webszerver a böngésző számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag a böngésző hozzájárulása esetén helyez el sütiket. Ezt a hozzájárulást a sütire vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással lehet megadni. Az engedélyezett sütik a Weboldalt használók böngészőjében utólag bármikor letilthatóak.

Amennyiben a Weboldalt látogató törölni kívánja a sütiket, ez megtehető a használó böngészőjének süti mappájából.
Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője süti mappájából. A böngészőt úgy is be lehet állítani, hogy blokkolja a sütiket, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy
süti tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészők „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el.

A www.data.aosz.hu webszerver által használt összes süti részletes megismerése, azok elfogadása, vagy letiltása a weboldal látogatásakor felugró süti beállítási, engedélyezési ablak segítségével tehető meg. A sütik letiltása a
Weboldal nehezebb elérhetőségét, használhatóságát érintheti.

A harmadik féltől származó sütik olyan sütik, amelyet a Felhasználó által meglátogatott domaintől eltérő webhely helyez el a webhelyet látogató merevlemezén. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a más webhelyeken keresztül gyűjtött személyes adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért vagy nyilvánosságra hozataláért. Az ilyen webhelyek használatára és böngészésére az adott weboldal saját irányelvei vonatkoznak.

A www.data.aosz.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fel sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Autisták Országos Szövetsége információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

A www.data.aosz.hu weboldalán alkalmazza a Facebook Pixelt, mint harmadik fél beépülő scriptjet is. A Facebook Pixel statisztikai célú szolgáltatás használatával az Autisták Országos Szövetsége információkat gyűjt a látogatókról, hogy milyen Facebook felhasználók használják a weboldalt. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon.
Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelések során nem történik. A Weboldalon a Felhasználóknak lehetőségük van regisztrációt végezni, hírlevél szolgáltatást igénybe venni.
Ezen tevékenységek során az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli: